ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, തുടക്കകാർ അറിയേണ്ടത്.(മലയാളം).| The crypto beginners' guide (Malayalam) |There are a lot of misconceptions and stigmas around cryptocurrency. Here I try to explain the very basic requirements for any one …


18 Comments

  1. Do make the video on wallets, one of the aspects I’m personally confused about is how safe is binance when I’m storing my crypto there… Exodus and trust do a video if possible 👍 great work 👍 👍

  2. Very informative
    I have one suggestion though try to make the slides smaller and your video bigger
    Other than that very good video and very well explained,thank you

  3. We are proud of you siju bhai…really happy….keep going broo…we need your video..and support siju bhai..never stop your channel..keep going❤😍😍😍😍😍😍👌👌👌👌💪

  4. bro അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

  5. ബ്രോ മാർക്കെറ്റല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് തകർന്നിരിക്കുന്നു.. Elon Musk and China പണി തന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*